Inlägg av Baiba Ziemele

Nytt samarbete med Terra Advokat

Advokat & Rechtsanwalt Björn Kurz nås nu på Terra Advokat med särskild inriktning på entreprenadjuridik och affärsjuridisk rådgivning. Tveka inte att kontakta mig på Terra. bk@terraadvokat.se tel +46 (0)70 758 26 01 www.terraadvokat.se

Veckobrev vecka 32-2016: Uppsägningsbesked

Har du tänkt på hur ett uppsägningsbesked ska vara utformat? Lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS, uppställer ett flertal krav på hur en uppsägning av en arbetstagare ska gå till och en del av dessa krav avser utformningen av själva uppsägningsbeskedet. Ett uppsägningsbesked ska vara skriftligt och överlämnas personligen till den som ska sägas upp. Därutöver […]

Veckobrev vecka 31-2016: Avliden testamentstagare

Har du tänkt på vad som händer om en testamentstagare avlider före testatorn, det vill säga den person som har upprättat testamentet? Har testatorn i sitt testamente angett vem som träder i en avliden testamentstagares ställe eller går det att fastställa vad testatorn avsett i händelse av en testamentstagares död gäller detta. För det fall […]

Veckobrev vecka 30-2016: Makes arvsrätt

Har du tänkt på att ett mål om äktenskapsskillnad upphäver en makes arvsrätt? Om en make avlider tillfaller som utgångspunkt hela kvarlåtenskapen den efterlevande maken. En efterlevande make ärver emellertid inte om ett mål om äktenskapsskillnad pågick vid arvlåtarens död. Ett mål om äktenskapsskillnad pågår från det att en ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till tingsrätten. […]

Veckobrev vecka 29-2016: Bygglov för altan

Har du tänkt på att du i vissa fall behöver bygglov för att uppföra en altan? Beroende på hur du vill att din altan ska se ut kan det krävas bygglov. När altangolvet byggs på viss höjd över marken eller när ett utrymme skapas under altanen kan den räknas som en tillbyggnad vilken då kräver […]