Veckobrev vecka 32-2016: Uppsägningsbesked

Har du tänkt på hur ett uppsägningsbesked ska vara utformat?

Lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS, uppställer ett flertal krav på hur en uppsägning av en arbetstagare ska gå till och en del av dessa krav avser utformningen av själva uppsägningsbeskedet. Ett uppsägningsbesked ska vara skriftligt och överlämnas personligen till den som ska sägas upp. Därutöver ska arbetsgivaren i uppsägningsbeskedet ange hur arbetstagaren ska gå till väga om arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. Slutligen måste det framgå huruvida arbetstagaren har en företrädesrätt till återanställning eller inte. Om uppsägningsbeskedet inte uppfyller lagens krav riskerar arbetsgivaren att behöva betala ett allmänt skadestånd till den uppsagda arbetstagaren.

Veckobrev vecka 31-2016: Avliden testamentstagare

Har du tänkt på vad som händer om en testamentstagare avlider före testatorn, det vill säga den person som har upprättat testamentet?

Har testatorn i sitt testamente angett vem som träder i en avliden testamentstagares ställe eller går det att fastställa vad testatorn avsett i händelse av en testamentstagares död gäller detta. För det fall det inte går att fastställa testatorns vilja träder som utgångspunkt den avlidne testamentstagarens barn i dennes ställe under förutsättning att de är arvsberättigade efter testatorn. Om så inte är fallet, exempelvis om barnet inte är släkt med testatorn, delar under vissa förutsättningar övriga universella testamentstagare på den avlidne testamentstagarens andel av kvarlåtenskapen. Som testator bör du överväga att i ditt testamente ange vem som ska träda i en avliden testamentstagares ställe, framför allt om testamentstagaren är en äldre person.

 

 

Veckobrev vecka 30-2016: Makes arvsrätt

Har du tänkt på att ett mål om äktenskapsskillnad upphäver en makes arvsrätt?

Om en make avlider tillfaller som utgångspunkt hela kvarlåtenskapen den efterlevande maken. En efterlevande make ärver emellertid inte om ett mål om äktenskapsskillnad pågick vid arvlåtarens död. Ett mål om äktenskapsskillnad pågår från det att en ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till tingsrätten. Notera att ett pågående mål om äktenskapsskillnad också medför att ett testamentariskt förordnande till förmån för den efterlevande maken är utan verkan.

Veckobrev vecka 29-2016: Bygglov för altan

Har du tänkt på att du i vissa fall behöver bygglov för att uppföra en altan?

Beroende på hur du vill att din altan ska se ut kan det krävas bygglov. När altangolvet byggs på viss höjd över marken eller när ett utrymme skapas under altanen kan den räknas som en tillbyggnad vilken då kräver bygglov. I ett avgörande från Mark- och miljööverdomstolen bedömdes en altan som hade en höjd på ca 1,7 meter över marken skapa ett utrymme under altanen som visuellt framstod som en tillbyggnad varpå bygglov krävdes. Det är byggnadsnämnden i din kommun som avgör om du behöver bygglov eller inte, vilket innebär att du måste kontrollera vad som gäller i just din kommun.