Allmänt om behandlingen av dina personuppgifter

Kurz & Co värnar om din personliga integritet och är därför mån om att all vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
 
Denna integritetspolicy beskriver bland annat vilka personuppgifter vi samlar in om dig, i vilket syfte det sker, hur vi behandlar uppgifterna, hur länge uppgifterna sparas och vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på. I integritetspolicyn beskrivs också vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande.
 
Personuppgifter är sådan information som, direkt eller indirekt, kan knytas till en fysisk person som är i livet. När klienter eller dess företrädare, samarbetspartners och konsulter, utländska ombud, vittnen, motparter eller, motpartsombud har kontakt med oss i samband med de uppdrag vi hanterar, innebär detta att personuppgifter lämnas till oss eller inhämtas av oss. Exempel på personuppgifter är namn, IP-adress, telefonnummer och e-postadress.
 
Kurz & Co Advokatbyrå AB, org. nr 556702-2610, med adress Humlegårdsgatan 4, 114 46 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i den här policyn. Att vi är personuppgiftsansvariga betyder att vi ansvarar för att personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande regelverk om behandling av personuppgifter.

 
Vilka personuppgifter behandlar vi?

Kommunikationen med oss sker framförallt genom e-post och telefon.
 
Kurz & Co samlar in och behandlar personuppgifter som lämnas till oss i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. i samband med att en klientrelation inleds och ett avtal ingås, samt när vi utför och administrerar avtalet och klientrelationen i övrigt. Motsvarande gäller i förhållande till våra leverantörer och andra samarbetspartners. De personuppgifter som vi behandlar kan vara kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, arbetsadress och befattning), identifieringsinformation (t.ex. passuppgifter och födelsedatum/personnummer) samt faktureringsinformation (t.ex. kontonummer och skatteinformation).

 
Vad är ändamålen med behandlingen av personuppgifter?

Kurz & Co behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden och tillvarata våra klienters intressen, sköta administrationen i samband med våra uppdrag samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Personuppgifter behandlas även av oss för att upprätthålla kontakter med klienter, leverantörer och andra samarbetspartners.
 
Behandling av personuppgifter sker också i syfte att utveckla vår verksamhet genom klient och marknadsanalys.
 
Vidare behandlas personuppgifter i syfte att följa tillämplig lagstiftning, Advokatsamfundets regelverk samt obligatoriska jävs- och penningtvättskontroller.

 
Vad har vi för laglig grund för behandlingen av personuppgifter?    

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är, i relation till företrädare för klientbolag, leverantörer och andra samarbetspartners, vårt berättigade intresse av att fullgöra våra avtalsförpliktelser, administrera relationen med klienten och andra samarbetspartners och för kommunikation. I relation till fysiska klienter är den lagliga grunden för vår personuppgiftsbehandling att vi ska kunna fullgöra ett avtal i vilken klienten är part eller vidta åtgärder på begäran av klienten innan ett sådant avtal ingås.
 
I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller bland annat behandling av personuppgifter för att uppfylla kraven i t ex bokföringslagen, penningtvättlagstiftning samt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.
 
När personuppgifter behandlas för att analysera och utveckla vår verksamhet, inklusive vår hemsida, sker behandlingen med stöd av vårt berättigade intresse att utveckla vår verksamhet.

 
Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen, om inte uppgifterna enligt lag måste eller får sparas längre.
 
De personuppgifter som kan komma att behandlas inför och i samband med utförande av uppdrag sparas under uppdragets handläggning och bevaras efter slutförande i enlighet med lag och Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.

 
Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. En begäran om registerutdrag skickas till Kurz & Co s kontaktuppgifter nedan. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig rättas eller att vi raderar dessa personuppgifter, till exempel att vi raderar personuppgifter som inte längre är nödvändiga för ändamålet med behandlingen. Det kan dock finnas lagkrav som medför att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter. Vidare har du rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. Slutligen har du rätt att personuppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

 
Kontaktuppgifter

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan genom att skicka ett e-postmeddelande till info@kurzco.se Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, om du har invändningar eller klagomål angående vår behandling av personuppgifter.