Veckobrev vecka 32-2016: Uppsägningsbesked

Har du tänkt på hur ett uppsägningsbesked ska vara utformat?

Lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS, uppställer ett flertal krav på hur en uppsägning av en arbetstagare ska gå till och en del av dessa krav avser utformningen av själva uppsägningsbeskedet. Ett uppsägningsbesked ska vara skriftligt och överlämnas personligen till den som ska sägas upp. Därutöver ska arbetsgivaren i uppsägningsbeskedet ange hur arbetstagaren ska gå till väga om arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. Slutligen måste det framgå huruvida arbetstagaren har en företrädesrätt till återanställning eller inte. Om uppsägningsbeskedet inte uppfyller lagens krav riskerar arbetsgivaren att behöva betala ett allmänt skadestånd till den uppsagda arbetstagaren.