Veckobrev vecka 31-2016: Avliden testamentstagare

Har du tänkt på vad som händer om en testamentstagare avlider före testatorn, det vill säga den person som har upprättat testamentet?

Har testatorn i sitt testamente angett vem som träder i en avliden testamentstagares ställe eller går det att fastställa vad testatorn avsett i händelse av en testamentstagares död gäller detta. För det fall det inte går att fastställa testatorns vilja träder som utgångspunkt den avlidne testamentstagarens barn i dennes ställe under förutsättning att de är arvsberättigade efter testatorn. Om så inte är fallet, exempelvis om barnet inte är släkt med testatorn, delar under vissa förutsättningar övriga universella testamentstagare på den avlidne testamentstagarens andel av kvarlåtenskapen. Som testator bör du överväga att i ditt testamente ange vem som ska träda i en avliden testamentstagares ställe, framför allt om testamentstagaren är en äldre person.